Hvad er §103?

Beskyttet beskæftigelse er tiltænkt den gruppe af borgere, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet, herunder også job med løntilskud. Individualisterne tilbyder et tilpasset virksomhedsmiljø med mulighed for at styrke og stimulere kompetencer og med henblik på at fremme, vedligeholde og tilgodese den enkeltes ressourcer og interesser samt at øge selvværd og livskvalitet for den enkelte.

Individualisterne har tilknyttet både pædagogisk og faguddannet personale, som kan skabe strukturerede og trygge rammer, der tager hensyn til den individuelle borgers ønsker og behov. Personalet tilbyder endvidere støtte og vejledning af borgeren i personlige og sociale såvel som beskæftigelsesmæssige forhold. Desuden er målet at øge livskvaliteten for den enkelte. Livskvalitet handler om respekt, selvbestemmelse, værdighed – Alle har ret til Indhold i hverdagen.

Paragraf

Lov om Social Service §103:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb til personer med særligt sociale problemer”.